تبلیغات
آموزش زبان انگلیـــــســــــــی

آموزش زبان انگلیـــــســــــــی

پنجشنبه 30 تیر 1384

 شعـری از سهراب سپهری

ADDRESS

 

Where is the friend's house?" It was dawn"

when the rider asked     

.The sky paused

The passerby bestowed the ray of light between his lips

.onto the darkness of sands    

:And pointing his finger to a poplar tree,he said

Not far from the tree"

There is an alley greener than the slumber of God

.Where love is as blue as the Feathers of Honesty

Walk to the end of alley emerging

.from beyond Maturty

.Take a turn towards the Flower of Solitude

.Two steps to the flower

.Stay at the foot of eternal jet of the earth's myths

.Then a transparent fear will encompass you

:In the flowing intimacy of space , you will hear a rustle

You will behold a child

.On a tall plane tree picking a young bird

.from the Nest of Light   

Ask him

".Where the friend's house is


 

نشانی

 

"خانه ی دوست كجاست؟" در فلق بود كه پرسید سوار.

آسمان مكثی كرد.

رهگذر شاخه ی نوری كه بر لب داشت به تاریكی شن ها بخشید

و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت :

5." نرسیده به درخت

كوچه باغی است كه از خواب خدا سبز تر است

و در آن عشق به اندازه ی پَرهای صداقت آبی است.

می روی تا ته آن كوچه كه از پشتِ بلوغ سربدر می آرد.

پس به سمت گلِ تنهایی می پیچی

10.دو قدم مانده به گل

پای فواره ی جاویدِ اساطیرِ زمین می مانی

و تورا ترسی شفاف فرا می گیرد.

و در صمیمیت سیال فضا خش خشی می شنوی.

كودكی می بینی

15.رفته از كاج بلندی بالا،جوجه بر میدارد از لانه ی نور

و از او می پرسی خانه ی دوست كجاست."[ پنجشنبه 30 تیر 1384 - 05:07 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : جمعه 31 تیر 1384 - 05:07 ق.ظ]

[ پیام ()|| ســـیروس ] [عمومي , ] [+]