تبلیغات
آموزش زبان انگلیـــــســــــــی - point

آموزش زبان انگلیـــــســــــــی

point

دوشنبه 27 تیر 1384

.It is a life of wonderment-enjoy-share-grow it will be only as you make it

زندگی سرای حیرت است خوش باش!دیگران را سهیم کن!رویش را به تجربه بنشین.زندگی همان چیزی است که تو خود آن را بنا نهادی.

The best and most beautiful things in the world cannot  be

seen or even touched.they must be felt with the heart.p2

گرامی ترین و زیباترین ها در جهان نه دیده می شوند و نه حتی لمس می شوند،آنها را باید در دل حس کرد.

Those who bring sunshine to the lives of others cannot keep  it from themselves  .p3

آنانکه آفتاب را به دیگران ارزانی می دارند،نمی توانند خود از آن بی بهره باشند.

The grand essentials to happiness in this life are something to do ,something to love, and something to hope for .p4

امری برای انجام دادن،چیزی برای عشق ورزیدن،آرزومند چیزی بودن،اینهاست اصول والای خوشبختی.

Do not wish to be anything but what you are,and try to be that perfectly.p5

آرزومند آن مباش که چیزی غیر از آنچه هستی باشی و بکوش در کمال آنچه هستی.

.All thing are possible to him that believer

برای آن کس که ایمان دارد،نا ممکن وجود ندارد

 

.
[ دوشنبه 27 تیر 1384 - 12:07 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : شنبه 1 مرداد 1384 - 11:07 ق.ظ]

[ پیام ()|| ســـیروس ] [عمومي , ] [+]