تبلیغات
آموزش زبان انگلیـــــســــــــی - آیا قیاس گیرمت از روز نوبهار؟

آموزش زبان انگلیـــــســــــــی

آیا قیاس گیرمت از روز نوبهار؟

دوشنبه 27 آبان 1387

XVIII

?Shall I compare thee to a summer's day
:Thou art more lovely and more temperate
,Rough winds do shake the darling buds of May
;And summer's lease hath all too short a date
,Sometime too hot the eye of heaven shines
,And often is his gold complexion dimmed
,And every fair from fair sometime declines
;By chance, or nature's changing course untrimmed
,But thy eternal summer shall not fade
,Nor lose possession of that fair thou ow'st
,Nor shall death brag thou wander'st in his shade
,When in eternal lines to time thou grow'st
,So long as men can breathe, or eyes can see
.So long lives this, and this gives life to thee

غزل شماره ی هژده:

آیا قیاس گیرمت از روز نوبهار؟/ ماننده‌ات كنم به یكی روز نوبهار؟

زیباتری به ناز و دل‌انگیزتر، چو نار

توفان به لرزه آورد آن غنچه‌های ناز     

وین عهد با بهار، چه كوتاه چون شرار.

گه گرم و پر شرر شود آن چشم آسمان          = گاهی شراره می زند آن چشم آسمان

گاهی فكنده بر رخِ زرینه پود و تار

گاهی بپژمرد گل رخسار هر جمال

از دور روزگار و یا بخت سازگار!

اما بهار روی تو هرگز نپژمرد

نیزت جمال و روی نریزد به سنگ و خار

مرگ گزافگوی نلافد به سایه‌سارشْ                   = مرگ گزافگوی نگوید به سایه‌سارشْ

گر خود زمان بشوی به چنین بیت ماندگار           = بودی  چو بیندت به چنین بیت ماندگار

تا هر نفس برآید و تا چشمخانه هست              = تا دیده باز بیند و تا هر نفس دمد

ماند دراز شعر و دهد جانْت بی‌شمار.                = بس دیر مانَد این و دهد جانْت بی‌شمار.

 

ترجمه ی : داود خزایی[ دوشنبه 27 آبان 1387 - 04:00 ب.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| ســـیروس ] [] [+]